Postupovať bez súhlasu → ×
Vitajte na webovej stránke Čemat!
× My a naši partneri umiestňujeme súbory cookie a zhromažďujeme a používame necitlivé informácie z vášho zariadenia na zlepšenie našich produktov a prispôsobenie reklám a iného obsahu na tejto lokalite. Môžete akceptovať všetky alebo niektoré z týchto operácií. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie, partneroch a o tom, ako používame vaše informácie, ak chcete vidieť svoje možnosti alebo si pozrieť tieto operácie pre každého partnera, prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov. Umožňujete

Vaším súhlasom s vyššie uvedenými účelmi tejto webovej stránke a jej partnerom taktiež povoľujete prevádzkovať nasledujúce spracovanie údajov: Párovanie a kombinovanie zdrojov offline dát, Prepojenie rôznych zariadení, Prijatie a použitie automaticky zasielaných špecifických vlastností zariadenia na identifikáciu, Technické doručenie (zobrazenie) reklamy alebo obsahu, a Zaistenie bezpečnosti, predchádzanie podvodom a odstraňovanie chýb.

Úvod /

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov e-shopu www.cematshop.sk
spoločnosti ČEMAT, s.r.o.
so sídlom Ulica E. T. Böhma 1, 036 08Martin, Slovenská republika, IČO 36 395 552
zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 12584/L
prevádzkovaného prostredníctvom webovej stránky  www.cemat.sk
 
(ďalej len „Zásady“)
 
I.
Základné ustanovenia
1.              Prevádzkovateľom osobných údajov podľa ustanovenia § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť ČEMAT, s.r.o., so sídlom Ulica E. T. Böhma 1, 036 08Martin, Slovenská republika, IČO 36 395 552, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 12584/L (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“)
2.              Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:
a.               Korešpondenčná adresa: Ulica E. T. Böhma 1, 036 08Martin
b.              E-mailová adresa:   cemat@cemat.sk
c.               Telefónne číslo: +421434302563]
3.              Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4.              Dotknutá osoba je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.
5.              Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
6.              Predávajúci týmto oznamuje Dotknutej osobe, že v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 Zákona prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby po udelení jej súhlasu, keďže spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby bude vykonávané Prevádzkovateľom v predzmluvných vzťahoch s Dotknutou osobou a spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby je súčasne nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim a Dotknutou osobou ako kupujúcim.
7.              Tieto Zásady vypracoval Prevádzkovateľ z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré Prevádzkovateľ dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.

nastavení cookie
 
II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1.              Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2.              Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
3.              Konkrétne Prevádzkovateľ spracúva nasledovné Vaše osobné údaje:
a.               meno a priezvisko,
b.              e-mailová adresa,
c.               telefónne číslo,
d.              fakturačná adresa,
e.               doručovacia adresa,
f.                bankové spojenie,
g.              údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb,
 
3.1.         Pokiaľ si u nás objednáte tovar či služby, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, fakturačnú a doručovaciu adresu). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť.
3.2.         Ďalej pre účely predaja tovaru či služieb potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie obchodných podmienok a reklamačného poriadku.
3.3.         Pre účely predaja tovaru alebo služieb a doručenie tovaru potrebujeme Vaše telefónne číslo, aby sme Vás kontaktovali pri doručení tovaru.
 
III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1.              Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
a.               plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
b.              oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
2.              Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pre nasledujúce účely:
a.               plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:
i.                osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Vami ako Dotknutou osobou, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;
ii.              na účely splnenia marketingovej akcie, jej vyhodnotenie a ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď.
b.              dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.);
c.               oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa;
d.              marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:
i.                plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov;
ii.              individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe; prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk;
3.              Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.
4.              Následne neposkytnutia osobných údajov:
4.1.         Pokiaľ ako Dotknutá osoba neposkytnete svoje Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a fakturačná adresa, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a/alebo poskytnúť Vám služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.
4.2.         Pokiaľ ako Dotknutá osoba neposkytnete svoje Osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, nebude možné Vám zaslať potvrdenie o objednávke a informáciu o termíne doručenia tovaru/služby.
4.3.         Pokiaľ ako Dotknutá osoba neposkytnete svoje Osobné údaje v rozsahu telefónne číslo, nemôžeme Vám prostredníctvom kuriérskej služby tovar/službu správne doručiť.
4.4.         Pokiaľ ako Dotknutá osoba neudelíte súhlas na zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb, tieto Vám nebudú zasielané.
4.5.         Pokiaľ ako Dotknutá osoba neudelíte súhlas na zasielanie dotazníkov Heureka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom, tieto Vám nebudú zasielané.
5.              Dotknutá osoba je povinná Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov je zodpovedná Dotknutá osoba. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
 
IV.
Doba uchovávania osobných údajov
1.              Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
a.               po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
b.              po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2.              Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 
V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1.              Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať Vaše osobné údaje tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, služby zákazníckej podpory, vybavovanie reklamácií.
2.              Príjemcovia Vašich osobných údajov sú
a.               prepravcom s cieľom dodania Vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
b.              našim partnerom, vo vernostných schémach, do ktorých sa zapojíte
c.               ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát
d.              tretím stranám, napr. právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhanie pohľadávok alebo ďalších dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností
e.               verejným orgánom (napr. polícia)
f.                tretím stranám vykonávajúcim prieskumy medzi zákazníkmi
3.              Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 
VI.
Vaše práva
1.              Za podmienok stanovených v Zákone máte
a.               právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa ustanovenia § 21 Zákona,
b.              právo na opravu osobných údajov podľa ustanovenia § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
c.               právo na výmaz osobných údajov podľa ustanovenia § 23 Zákona,
d.              právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa ustanovenia § 27 Zákona,
e.               právo na prenositeľnosť údajov podľa ustanovenia § 26 Zákona,
f.                právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto Zásad.
2.              Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov SR v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 
VII.
Podmienky spracúvania a zabezpečenia osobných údajov
1.              Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.
2.              O Osobných údajoch Dotknutej osoby vedie Prevádzkovateľ záznamy po obdobie nie dlhšie ako je potrebné pre účel, na ktorý ich Prevádzkovateľ získal.
3.              Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
4.              Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
5.              Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
6.              Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje bude získavať a spracúvať výlučne na účel podľa týchto Zásad.
7.              Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 
VIII.
Záverečné ustanovenia
1.              Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2.              S podmienkami uvedenými v týchto zásadách súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3.              Prevádzkovateľ je oprávnený tieto zásady zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto zásad na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste Prevádzkovateľovi poskytol/la.
 

 

Právne zásady

Táto webová stránka uverejňuje:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Place des Carmes Déchaux

63040 Clermont-Ferrand Cedex 9

Francúzsko

Phone : +33 473 32 20 00 Telekópia : +33 473 32 22 02

« Société en commandite par actions » au capital de 504 000 004 €.

855 200 507 R.C.S. Clermont-Ferrand

SIRÉNA č. 855 200 507

Model NO TVA Intracommunautaire FR33855200507

Hostiteľ ČEMAT,s.r.o.

Spoločnosti Čemat trading, spol. s r.o. so sídlom v Českej republike a ČEMAT s.r.o. so sídlom na Slovensku sa stali subjektmi skupiny Michelin po akvizícii spoločností Michelin, ku ktorým došlo v roku 2021. ČEMAT, súčasť skupiny Michelin, je distribútor príslušenstva pre manipulačnú a stavebnú techniku s cieľom vytvoriť udržateľný a konkurencieschopný priemysel v bezpečnom prostredí.

Pred konzultáciou   tejto webovej stránky ČEMAT  (www.cemat.sk) venovanej prezentácii produktov spoločnosti si pozorne prečítajte toto právne upozornenie.

Spoločnosti patriace do skupiny Michelin sú samostatnými právnymi subjektmi a majú nezávislé právne postavenie. Na uľahčenie oznamovania informácií na tejto webovej stránke je však možné použiť tieto pojmy: "ČEMAT, s.r.o.  " "Skupina", "Michelin Group" a "my"; tieto pojmy sa používajú na označenie všetkých spoločností v skupine, z ktorých každá vykonáva svoju činnosť nezávisle.

ČLÁNOK 1: ÚČEL

Účelom tejto právnej výpovede je stanoviť podmienky, za ktorých  sa ČEMAT, s.r.o.  sprístupňuje vám túto webovú stránku a podmienky upravujúce váš prístup k nej a jej používanie. Vaše používanie webovej stránky je podmienené vaším dodržiavaním tohto právneho oznámenia, ktorým   je spoločnosť ČEMAT, s.r.o.  vyhradzuje si právo kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať. Prístupom na webovú stránku a jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami tohto právneho oznámenia.

Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, okamžite sa zdržteprístupu a / alebo používania tejto webovej stránky.

ČLÁNOK 2:
 PRÍSTUP K WEBOVEJ STRÁNKE  A OBSAHU A  JEJ POUŽÍVANIE

2.1 Webová stránka: Prístup a používanie

s r.o.  snažiť sa zabezpečiť, aby webová stránka zostala prístupná bez toho, aby bola viazaná akoukoľvek povinnosťou tak urobiť. Prístup na webovú stránku môže byť zmenený, dočasne pozastavený alebo potlačený z dôvodu údržby, aktualizácie alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, najmä technického, právneho alebo bezpečnostného charakteru.   s r.o.  nenesie  zodpovednosť za takéto narušenia alebo následné dôsledky pre používateľa.

Súhlasíte s tým, že sa zdržíte prístupu alebo používania webovej stránky podvodným spôsobom.

 

2.2 Obsah: Prístup a používanie

Táto webová stránka je prístupná všetkým používateľom a obsahuje niekoľko nadpisov, ktoré prezentujú, vrátane, ale nielen , úvodu, produktov a ďalších.

s r.o.  vyhradzuje si právo kedykoľvek zmeniť, opraviť, prerušiť a/alebo stiahnuť časť alebo celý obsah a/alebo webovú stránku bez predchádzajúceho upozornenia.

s r.o.  udeľuje vám právo sťahovať, tlačiť a používať  obsah za  nasledujúcich podmienok: (i) ak  je k dispozícii funkcia sťahovania, (ii) ak  sa obsah používa na nekomerčné účely, (iii) a v dobrej viere a (iv) ak oznámenie o vlastníckych právach aj dátum online uverejnenia obsiahnuté v obsahu zostanú nedotknuté za predpokladu, že takéto informácie sú poskytnuté. Toto právo sa v žiadnom prípade nesmie vykladať ako udelenie licencie, najmä pokiaľ ide o ochrannú známku alebo logo.

Akýkoľvek obsah tretej strany  definovaný v časti 3.2 podlieha  platným podmienkam tretej strany.

2.3 Obmedzenia používania

Pokiaľ nie je vopred výslovne autorizovaná spoločnosťou ČEMAT, s.r.o.  zakazuje sa akákoľvek reprodukcia, zobrazovanie a používanie okrem vyššie uvedených, najmä:

 

  • akékoľvek prispôsobenie, poskytovanie verejnosti (vyžiadané alebo iné), distribúcia, prenos v akejkoľvek forme, vytváranie sietí, verejná komunikácia celej webovej stránky  alebo jej časti a všetky diela, služby, ochranné známky a akýkoľvek alebo všetok materiál chránený autorskými právami, ktorý môže byť chránený právom duševného vlastníctva reprodukovaným na webovej stránke;
  • akákoľvek extrakcia alebo opätovné použitie, a to aj na súkromné účely, podstatnej časti (z hľadiska množstva a/alebo kvality) obsahu databáz vytvorených webovou stránkou alebo sprístupnených na webovej stránke;
  • akákoľvek opakovaná a systematická extrakcia alebo opakované použitie, a to aj na súkromné účely, dokonca aj malej časti obsahu databáz vytvorených webovou stránkou alebo sprístupnených na webovej stránke;
  • akýkoľvek odkaz, prístup, úprava, doplnenie, vymazanie týkajúce sa automatizovaného systému spracovania pre online publikovanie a zmenu podmienok publikačnej alebo redakčnej politiky.

 

ČLÁNOK 3: PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

3.1. Všeobecné

Obsah (ktorý zahŕňa, ale nie je obmedzený na informácie, texty, súbory, grafy, údaje, softvér, databázu, API, obrázky, fotografie, vizuály, videá a zvukové stopy, ochranné známky a logá, ako aj formu všetkých uvedených komponentov a samotnú webovú stránku) je chránený autorskými právami a /alebo inými právami duševného vlastníctva. Obsah je výhradným vlastníctvom jeho vydavateľa. Akákoľvek kópia, reprodukcia, reprezentácia, použitie, úprava, úprava, úprava, preklad alebo distribúcia obsahu, či už úplne alebo čiastočne, či už patriaca spoločnosti ČEMAT, s.r.o.  alebo tretia strana, ktorá udelila spoločnosti ČEMAT, s.r.o.  práva na ne sú akýmkoľvek procesom nezákonné, bez ohľadu na obmedzené práva udelené používateľovi podľa článku 4 nižšie a /alebo akékoľvek súkromné kópie vyhradené na výlučné použitie používateľa jeho držiteľom. Obsah tejto webovej stránky podlieha úprave bez predchádzajúceho upozornenia a je zverejnený bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej alebo implicitnej, a nesmie viesť k žiadnemu nároku na náhradu škody. Obsah je chránený spoločnosťou Eline © 2013 alebo autorskými právami jej partnerov. Logá sú registrované ochranné známky.

3.2 Dodatočné pravidlá týkajúce sa obsahu tretích strán

Určitý "obsah tretích strán" (vrátane, ale nielen, všetkých informácií, textu, súborov, kúzelníkov, grafiky, vizuálov, softvéru, databázy, rozhrania API, údajov, zvukových stôp, videa, fotografií, webového odkazu, webových stránok tretích strán, údajov  informačné kanály zo služieb sociálnych sietí, informačné kanály RSS z blogových príspevkov a dátových knižníc a slovníkov a iný obsah a materiál v akomkoľvek formáte, získané alebo odvodené zo zdrojov tretích strán, mimo  spoločnosti ČEMAT, s.r.o.  ) vám môžu byť sprístupnené   prostredníctvom, v rámci alebo v súvislosti s vaším používaním webovej  stránky.

Všetky práva duševného vlastníctva a licencie na používanie spojené s obsahom tretích strán sú určené platnými podmienkami tretích strán.

ČLÁNOK 4: ELEKTRONICKÉ KOMUNIKÁCIE

Výmena informácií e-mailom so spoločnosťou ČEMAT, s.r.o.  , musíte vyplniť e-mailové formuláre dostupné na webovej stránke.   s r.o.  Odpovede spoločnosti na e-maily a poskytnutie prístupu na webovú stránku a jej obsah sa nesmú vykladať ako dôkaz alebo dôkaz akejkoľvek reklamnej, propagačnej alebo predajnej činnosti v krajine, v ktorej sa používateľ nachádza.
ČLÁNOK 5: OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prečítajte si naše ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. s r.o.  nezdieľa vaše osobné údaje s takýmito webovými stránkami, s výnimkou prípadov, keď sa používajú tlačidlá sociálnych médií alebo doplnky. Ak kliknete na odkaz na niektorú z týchto webových stránok, vzťahujú sa na vás vlastné postupy ochrany osobných údajov uvedených webových stránok, nad ktorými  spoločnosť ČEMAT, s.r.o.  nemá žiadnu kontrolu a pre ktorú ČEMAT,s.r.o.  Nemôže prijať zodpovednosť.

ODDIEL 6: OBMEDZENIE ZÁRUK A ZODPOVEDNOSTI


6.1 Všeobecné obmedzenia

AK NIE JE V SÚLADE S INÝM ZÁKONOM,  WEBOVÁ STRÁNKA A OBSAH ZVEREJNENÝ A/ALEBO SPRÍSTUPNENÝ NA  WEBOVEJ STRÁNKE  ALEBO PROSTREDNÍCTVOM NEJ  SA POSKYTUJÚ "TAK, AKO JE" BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, AKÉHOKOĽVEK CHARAKTERU A SPOLOČNOSŤOU ČEMAT, s.r.o.  VÝSLOVNE SA ZRIEKA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI AKEJKOĽVEK POVAHY, POKIAĽ IDE O AKÚKOĽVEK ČASŤ ALEBO CELÝ OBSAH A / ALEBO WEBOVÚ STRÁNKU.  s r.o.  NENESIE ZODPOVEDNOSŤ, A TO ANI V PRÍPADE AKEJKOĽVEK KONTAMINÁCIE VAŠICH VÝPOČTOVÝCH ZDROJOV  V DÔSLEDKU ŠÍRENIA VÍRUSOV ALEBO INÝCH INFEKCIÍ IT. JE VAŠOU ZODPOVEDNOSŤOU PRIJAŤ VŠETKY VHODNÉ OPATRENIA NA OCHRANU VAŠICH VÝPOČTOVÝCH ZDROJOV.

s r.o.  , jeho riaditeľ, zamestnanci, zástupcovia, dodávatelia alebo partneri uvedení na webovej stránke nesmú byť v žiadnom prípade zodpovední za akúkoľvek deliktu zmluvy alebo akýkoľvek iný nárok na akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, náhodné alebo následné, alebo akejkoľvek povahy, alebo za akúkoľvek stratu, najmä finančnej alebo obchodnej povahy, vyplývajúcu z (ne)prístupu k a/alebo (ne)prístupu k a/alebo (nie)   POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE ZÍSKANÉ NA WEBOVEJ STRÁNKE ALEBO PROSTREDNÍCTVOM NEJ, VRÁTANE, ALE NIELEN, OBSAHU TRETÍCH STRÁN (AKO JE DEFINOVANÉ V BODE 3.2 VYŠŠIE).

6.2 Dodatočné obmedzenia obsahu a webových stránok tretích strán

WEBOVÁ STRÁNKA MÔŽE OBSAHOVAŤ JEDNODUCHÉ ALEBO VLOŽENÉ ODKAZY NA OBSAHTRETEJ ČASTI Y SO SÚHLASOM TRETEJ ČASTI Y PRE VLOŽENÉ ODKAZY.   BERIETE NA VEDOMIE, ŽE ČEMAT,s.r.o.  NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA TAKÝTO OBSAH TRETÍCH STRÁN A NEMÁ POVINNOSŤ KONTROLOVAŤ, MONITOROVAŤ ALEBO OPRAVOVAŤ TAKÝTO OBSAH TRETÍCH STRÁN;   OKREM TOHO, ČEMAT,s.r.o.  NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ICH PRÍSTUPNOSŤ, RELEVANTNOSŤ, DOSTUPNOSŤ, OBSAH, REKLAMU, PRODUKTY A / ALEBO SLUŽBY DOSTUPNÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE ALEBO Z NEJ. VÝSLEDKOM JE, že ČEMAT,s.r.o.  NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE PRIAME ALEBO NEPRIAME ŠKODY, KTORÉ MÔŽU VYPLYNÚŤ Z VÁŠHO (NE)PRÍSTUPU K  OBSAHU TRETÍCH STRÁN ALEBO (NE)POUŽÍVANIA OBSAHU   TRETÍCH STRÁN  A/ALEBO DODRŽIAVANIA PLATNÝCH ZÁKONOV A PREDPISOV TOUTO WEBOVOU STRÁNKOU.

s r.o.  MÔŽE AKTUALIZOVAŤ, MENIŤ ALEBO UPRAVOVAŤ WEBOVÚ STRÁNKU V DÔSLEDKU ZMENY ALEBO NEDOSTUPNOSTI TAKÉHOTO OBSAHU ALEBO WEBOVÝCH STRÁNOK TRETÍCH STRÁN.   s r.o.  MÔŽE TIEŽ PRESTAŤ POSKYTOVAŤ PRÍSTUP K OBSAHU ALEBO WEBOVÝM STRÁNKAM TRETÍCH STRÁN BEZ AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI VOČI VÁM.


ČLÁNOK 7: RIADENIE PRÁVA A PRÁVOMOCI

Akýkoľvek spor týkajúci sa webovej stránky alebo tohto právneho oznámenia bude predložený  slovenským súdom podľa sídla spoločnosti ČEMAT, s.r.o.  .  Spor sa riadi a interpretuje v súlade so slovenským právom vo veci samej nezávisle od rozporu právnych predpisov. Používanie webovej stránky znamená výslovný súhlas používateľa s používaním tohto článku. V prípade, že by sa niektorá z podmienok týchto právnych informácií mala z akéhokoľvek dôvodu považovať za nezákonnú, neplatnú alebo nepoužiteľnú, bude sa považovať za neplatnú ako súčasť tohto právneho oznámenia a neovplyvní platnosť ani uplatňovanie ostatných podmienok
Právna vyhláška : [31.5.2022]